Algemene voorwaarden

Website-eigenaar, het aanbieden en binden van voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door A-Cords. Deze voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder je onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers koorden voor hun zonnebril. Door de website van ons product te openen of te gebruiken, stem je ermee in dat je deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Belangrijkste commerciële voorwaarden aangeboden

Bij het kopen van een item ga je ermee akkoord dat: (i) je verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemvermelding voordat je een toezegging doet om het te kopen: (ii) je een wettelijk bindend contract aangaat om een ​​item te kopen wanneer je je ertoe verbindt om een ​​item te kopen en je voltooit het betalingsproces voor uitchecken.

De prijzen die wij voor onze producten in rekening brengen, staan ​​vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betalingspagina.

Retour- en restitutiebeleid

Lees onze Retourneren en Bezorgen pagina voor deze specifieke kwestie.

Behoud van het recht om aanbod te wijzigen

We kunnen zonder voorafgaande kennisgeving de producten wijzigen; stoppen met het leveren van de producten of functies van de services die we aanbieden; of limieten creëren voor de producten. We kunnen de toegang tot de producten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

Garanties & verantwoordelijkheid voor diensten en producten
Wanneer we een geldige garantieclaim ontvangen voor een product dat bij ons is gekocht, zullen we het relevante defect repareren of het product vervangen. Als we het product niet binnen een redelijke termijn kunnen repareren of vervangen, heeft de klant recht op volledige terugbetaling bij onmiddellijke teruggave van het product aan ons. Wij betalen de verzending van gerepareerde of vervangen producten naar de klant en de klant is verantwoordelijk voor de retourzending van het product naar ons.

Eigendom van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo’s
De koordjes en alle materialen die daarin worden of worden overgedragen, inclusief, maar niet beperkt tot, software, afbeeldingen, tekst, afbeeldingen, logo’s, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto’s, audio, video’s, muziek en alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten, zijn het exclusieve eigendom van A-Cords. Behalve zoals hierin expliciet vermeld, wordt niets in deze voorwaarden geacht een licentie te creëren in of onder dergelijke intellectuele eigendomsrechten, en gaat u ermee akkoord om niet te verkopen, licentiëren, verhuren, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, openbaar weergeven, publiekelijk uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken daarvan maken.

Vrijwaring
Je stemt ermee in om A-Cords te vrijwaren en vrij te houden van alle eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of kosten (inclusief advocatenkosten), die door derden zijn gemaakt als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met jouw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal A-Cords in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het product.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt A-Cords geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van ons product; en (iii) ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en / of alle daarin opgeslagen persoonlijke informatie.

Recht om voorwaarden te wijzigen en aan te passen
We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken van tijd tot tijd te wijzigen. Daarom moet je deze pagina regelmatig herzien. Wanneer we de voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we je informeren dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de voorwaarden. Jouw voortgezet gebruik van de website of onze dienst na een dergelijke wijziging houdt in dat je de nieuwe voorwaarden accepteert. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag je de website of het product niet gebruiken of openen (of blijven gebruiken).

Voorkeur voor wetgeving en geschillenbeslechting
Deze voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en / of met betrekking tot de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en afgedwongen in alle opzichten, uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van de Nederland, zonder inachtneming van de beginselen van collisie. Alle claims en geschillen worden ingediend en je stemt er hierbij mee in dat deze uitsluitend worden beslist door een bevoegde rechtbank in Amsterdam. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Klantenservice details & contactgegevens

Je kunt contact opnemen met A-Cords via e-mail op angela@acords.nl.

A-Cords
KVK nummer: 77369793

BTW nummer: NL003186343B66

Telefoonnummer: +34626668808

Email: angela@acords.nl